خرید
آموزش CFX با رویکرد توربو ماشین ها
2,300 تومان

CFX turbo-machinery introduction